Till sidans topp!

Erases

Vårat motto: "Miljövänlig cisternrengöring på nytt sätt"

Om Erase

Nedan finns information om oss och hur vi arbetar.

Välkommen till Erase

Erase är ett företag som specialiserat sig på att utföra tömning av olja eller annat media samt rengöring av cisterner. Rengöringen utförs enligt Erase unika patentsökta metodik vilket utförs oavsett temperatur, årstid eller väderlek. Rengöring utförs miljövänligt utan kemikalier och utan att personal exponeras för en ohälsosam arbetsmiljö. För genomförande använder Erase egen personal samt egen utrustning.

Vi tillhandahåller följande tjänster:

- Rengöring av cisterner
- Urtagning av bottensatser
- Hantering av deponi/avfall
- Underhåll och reparation av cisterner
- Uppdatering av cisterner

För mer information eller frågor om verksamheten, ring eller maila.

Sekretess/patent

Vi har tystnadsplikt, vilken samtliga anställda följer. Du kan därför känna dig trygg i att information du lämnar till oss inte förs vidare. Det du säger till oss stannar hos oss. De arbetsmetoder, maskiner och tekniker som används för att lösa våra uppdrag är Erase egendom och får inte kopieras, efterliknas, fotgraferas eller visas för tredje man.
Erase metod är patentsökt med patentnummer 1350547-4. Allt intrång på patentet kommer att beivras.

Uppdragsbeskrivning

Inför varje uppdrag utförs en genomgång av arbetet med uppdragsgivaren. Uppdraget genomförs enligt en fastställd kvalitetsplan. Detta säkerställer vår miljö, hälsopolicy samt önskat resultat.
Erase kommer till arbetsplatsen med komplett utrustning för att utföra uppdraget.
Mer specifikt utförs arbetet enligt följande:
• Påetablering av Erase utrustning.
• Uppvärmning/Urtagning bottensats. När media uppnått korrekta egenskaper cirkuleras den med pumpar till rätt temperatur uppnås. Därefter sugs media ur.
• Tvätt/rengöring (Startar när bottensatsen är urtagen). Med Erase metod rengörs sedan tak, väggar och golv rena från media. Under tvättfasen toppsugs oljefasen ut med pumpar till en avskiljare (separerar oljan från vattnet), därefter sugs rostflagor mm ut med lämplig sugbil. Hela lösningen utgör ett slutet system. Metoden innebär att inga ställningar behöver byggas och några operatörer behöver ej vistas inne i cisternen vid rengöringen.
Innan uppdragets avslut genomförs en godkänd besiktning tillsammans med uppdragsgivare.
• Avetablering av nämnd utrustning

Miljöpolicy (Utdrag ur)

Hälsa, miljö och säkerhet är viktiga ledord i Erase verksamhet. Genom att tillämpa Erase unika metod utsätts ej medarbetare för ohälsosamma miljöer. Genom att använda en energisnål rengöringsmetodik utan kemikalier blir den miljömässiga belastningen minimal. Byggställningar och personal som verkar på höjder är ej längre nödvändigt vilket medför en högre grad av säkerhet. Utomhustemperatur har ingen betydelse. Rengöring samt urtagning genomförs oavsett låga vintertemperaturer eller höga sommartemperaturer. Erase vidareutvecklar ständigt kärnprocesserna i syfte att uppnå högsta möjliga kvalité, minimal miljöpåverkan samt en effektiv och säker produktion.

Referenser

Här är några av våra referenser:
SunPine AB
Preem AB
Nynäs AB
Fortum AB
Södra Cell Värö AB
Borlänge Energi AB
Sundsvalls Energi-Central AB
Bergkvist-Insjön AB
Almeroil
Statoil

Galleri

Här kommer några olika bilder utifrån vår verksamhet.

Stefan Johansson

070-758 14 00

stefan@erase.nu


Leverans- & logistikansvarig

Projektledare

Telefon

026- 24 80 90

Besöksadress

Högbovägen 57
811 32, Sandviken

Öppettider

Mån - Fre
07:00 - 16:00

E-postadress

info@gaftec.se

Erase informerar

Här kan ni läsa de senaste nyheterna.

Scroll to invitationals

Vissa förenklingar för aktiebolag

Regeringen föreslår i en proposition som överlämnas till riksdagen i dag vissa förenklingar för aktiebolag. Bland annat föreslås att kravet på att styrelsen i ett privat aktiebolag ska fastställa en skriftlig arbetsordning och skriftliga instruktioner om arbetsfördelningen ska tas bort. Det föreslås också förenklingar i förfarandet för att minska aktiekapitalet och en utvidgning av möjligheterna att teckna nya aktier genom betalning. Förslagen ingår i regeringens arbete med att göra det enklare att starta och driva företag.

Ny lag om näringsförbud

I propositionen föreslås att kretsen av personer som kan meddelas näringsförbud utökas till att omfatta alla som faktiskt utövar ledning över en verksamhet, oavsett i vilket associationsrättslig form verksamheten bedrivs. Det så kallade ställningsansvaret, som innebär att vissa funktionärer i en juridisk person alltid presumeras leda verksamheten, utvidgas till att omfatta även vissa företrädare för utländska filialer och stiftelser.

Reporäntan oförändrad på 0,75 %

Konjunkturen stärks tydligt men inflationen väntas vara låg ännu en tid. För att inflationen ska stiga mot målet behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0,75 procent. Reporäntan väntas vara kvar på denna låga nivå i ungefär ett år. Först när inflationen tagit fart är det lämpligt att börja höja räntan. Reporäntebanan är något nedjusterad och avspeglar en större sannolikhet för en räntesänkning i närtid, jämfört med bedömningen i februari. Gäller från den 16 april 2014.

Fortsatt minskning av företagskonkurserna

Företagskonkurserna minskade med 5 procent i mars och därmed fortsätter den positiva utveckling vi sett sedan andra halvan av förra året. Efter årets första kvartal uppgår konkursminskningen till 10 procent och nedgången är bred och jämnt fördelad över de allra flesta län och branscher. Statistiken omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Visa alla
Scroll to invitationals

Länkar